Naujienos

usc utenos

Projekto ,,Savanorystės spalvos“ pristatymas (pagal prioritetą ,,Jaunimo savanoriškos veiklos plėtra“)

ktuUtenos švietimo centras kartu su partneriais vykdo projektą „Savanorystės spalvos“, kurio veiklas finansuoja Utenos rajono savivaldybė. Projekte dalyvauja Utenos rajono savivaldybės III gimn. kl. mokiniai ir pedagogai. Šiuo projektu siekiama skatinti jaunimo savanorystę sudarant jiems sąlygas pažinti įvairiapuses savanoriškos veiklos formas, galimybes, naudą pačiam savanoriui ir visuomenei. Pasak projekto koordinatorės, Utenos švietimo centro metodininkės Ramunės Dasevičienės, savanoriškoje veikloje žmogus gali tobulėti, ugdyti pasitikėjimą savimi, atsakomybę, mokytis padėti kitiems, pažinti darbo pasaulį, įgyti naujų žinių, išbandyti save praktinėse veiklose. Savanoriauti galima ne tik mokyklose, darželiuose, turizmo, kultūros, meno centruose, muziejuose, globos namuose, sveikatos priežiūros įstaigose, bibliotekose, miesto ar kokio nors kitokio pobūdžio renginyje, akcijose, bet ir botanikos soduose, regioniniuose parkuose ar kitose organizacijose, darbo vietose bei pasaulyje. Plačiau skaitykite čia pdf

estija

2018 m. gegužės 17 – 18  d. Utenos r. švietimo įstaigų pavaduotojai ugdymui, bendrojo ugdymo mokytojai bei ikimokyklinių įstaigų pedagogai dalyvavo edukacinėje išvykoje pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir bendrojo ugdymo mokinių pasiekimų gerinimo patirtis Estijoje“.  Programos tikslas - plėtoti stažuotės dalyvių ugdymo(si) turinio formavimo, pritaikymo mokinių/vaikų gebėjimams kompetencijas analizuojant ir reflektuojant Estijos formaliojo ir neformaliojo švietimo patirtis. Plačiau skaitykite čia pdf

kulturos ir usc

Projektas „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų plėtojimas“– žvilgsnis į medijas iš arčiau
baltojiUtenos švietimo centras kartu su partneriais vykdo projektą „Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų plėtojimas“, kurio veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekte dalyvauja septynios Utenos savivaldybės ugdymo įstaigos: Dauniškio gimnazija, Vyturių, Krašuonos, Aukštakalnio, Rapolo Šaltenio progimnazijos, Saldutiškio pagrindinė mokykla, Vaikų ir jaunimo užimtumo centras.
Pasak projekto vadovės, Utenos švietimo centro metodininkės Ramunės Dasevičienės, projektu siekiama pažvelgti į medijas iš arčiau, plėtojant suvokimą apie medijų vaidmenį visuomenėje bei ugdant kritinį mąstymą, kaip tinkamai priimti informaciją, įvertinti jos patikimumą. Plačiau apie projektą skaitykite čia pdf

Kūrybinės stovyklos mokytojams ir mokiniams

Ugdymo plėtotės centras birželio mėnesį organizuoja kūrybines stovyklas „Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“ bendrojo ugdymo mokytojams ir mokiniams.

Kūrybinių stovyklų tikslas – plėtoti projekto dalyvių gebėjimus kūrybiškai spręsti problemas, inicijuoti ir įgyvendinti projektus, dirbti komandoje, tyrinėti ir vertinti gamtinį ir istorinį kultūrinį paveldą.

Skaityti daugiau...

venspilisŠių metų gegužės 8-9 dienomis Utenos r. švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje pagal programą „Pedagoginių darbuotojų veiksmingo profesinio tobulinimo(si) organizavimo ir vykdymo patirtis Latvijos Respublikoje“.Programa atitinka Švietimo ir mokslo ministro „Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo“ 2 prioriteto 2.3 kryptį „Pedagoginio personalo veiksmingumo didinimo priemonės“ (2017 m. rugpjūčio 25 d. Įsak. Nr. V- 6470). Išvykos dalyviai lankėsi Ventspilio aukštojoje mokykloje. Ten buvo pristatyta Latvijos švietimo sistema, Latvijos mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas, diskurtuota apie mokyklos vadovo vaidmenį mokytojo kvalifikacijos tobulinimosi kelyje. Vėliau dalyviai lankėsi mokslo ir technologijų muziejuje „Kurzemes Democentrs“ ir Ventspilio skaitmeniniame centre, kuriame pristatė vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo organizavimo formas. Buvo kalbama apie bendradarbiavimą tarp formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, aptarė neformaliojo švietimo pedagogų profesinio auginimo patirtis bei mokytojų kvalifikacijos tobulinimą Venspilio skaitmeniniame centre.

Antrą išvykos dieną uteniškiai lankėsi ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „Bitite", Parvento pradinėje mokykloje, Ventspilio pradinėje mokykloje Nr. 1, kur dalijosi Venspilio ugdymo įstaigų gerąja patirtimi: mokytojų profesinio tobulinimosi planavimas ir organizavimas, mokytojų mokymosi būdai ir formos, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiksmingumo nustatymas mokinių pasiekimų gerinimui. Venspilio vidurinėse mokyklose Nr. 2, Nr. 3 Nr. 6 susitiko su Venspilio mokytojų konsultantų komanda ir dalyvavo paskaitoje „Praktinio profesinio tobulinimo(si) darbo vietoje modelio pristatymas".

Antrą išvykos dieną uteniškiai lankėsi ikimokyklinio ugdymo įstaigoje Bitite", Parvento pradinėje mokykloje, Ventspilio pradinėje mokykloje Nr. 1, kur dalijosiVenspilio ugdymo įstaigų gerąja patirtimi: mokytojų profesinio tobulinimosi planavimas ir organizavimas, mokytojų mokymosi būdai ir formos, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiksmingumo nustatymas mokinių pasiekimų gerinimui. Venspilio vidurinėse mokyklose Nr. 2, Nr. 3 Nr. 6 susitiko su Venspilio mokytojų konsultantų komanda ir dalyvavo paskaitoje „Praktinio profesinio tobulinimo(si) darbo vietoje modelio pristatymas". 

Edukacinės išvykos pabaigoje vyko susitikimas su Venspilio vicemeru. Buvo pristatytas Mokyklų ir savivaldybės bendradarbiavimo modelis, mokytojų skatinimo sistema ir poveikis mokytojo profesiniam augimui. 

Daugiau informacijos tinklalapyje ir mokyklų Facebook paskyrose 1,  2, 3.

 

 

tasp es usc

Neformalaus suaugusiųjų mokymo(si) patirties sklaidos konferencija

konferencijaUtenos švietimo centras dalyvauja tarptautiniame Erasmus + antrojo pagrindinio veiksmo (KA2) – bendradarbiavimo inovacijų ir dalijimosi gerąją patirtimi projekte „Tarptautinės suaugusiųjų mokyklos prototipas“. (Transnational Adult School Prototype). Projekto trukmė – treji metai, jis jungia devynių įstaigų darbuotojus iš aštuonių šalių: Ispanijos (projekto koordinatoriai), Italijos, Turkijos, Slovėnijos, Rumunijos, Bulgarijos, Čekijos ir Lietuvos. Šio projekto tikslas – sukurti virtualią tarptautinę funkcionalią suaugusiųjų mokyklą, kurioje suaugę besimokantieji tobulintų savo kompetencijas.

Skaityti daugiau...

Papildoma informacija