8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Edukacinės patirties bankas

Keitimasis gerąja patirtimi vykdomas pagal šias sritis:

  • Pedagoginė sistema;
  • Ugdymo institucija;
  • Švietimo sistema.

Edukacinės patirties banką sudaro šios kategorijos:

  • Projektinės veiklos metu sukurta medžiaga;
  • Gerosios patirties sklaidos renginių medžiaga;
  • Mokytojų parengtų metodinių priemonių aprašai, kaupiami pagal nustatytą formą;
  • Renginių vaizdo medžiaga;

Projektinės veiklos metu sukurta medžiaga

 Medžiaga

 Projektas  
Erasmus+ LELETO leidinys LT Erasmus+ KA2 suaugusiųjų strateginių partnerysčių projekte „Mokymasis kartu“ („Leading to Learn Together“) No-2016-1-LV01-KA201-022658
Tarptautinis projektas, skirtas mokytojų nuolatiniam profesiniam tobulėjimui ir lyderystei skatinti.
  
Erasmus+ LELETO leidinys EN
     
Projekto veiklų ir vaikų pažangos vertinimo įrankiai Projektas „Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0068) finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų   
Metodinių aprašų bankas
     
Naujųjų medijų naudojimo ikimokykliniame ugdyme rekomendacijos  Projektas „Virtualus voratinklis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0053) finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų  
     
Projekto metu sukurtas matematikos ugdymo turinio praktinių užduočių elektroninis bankas. Prisijungimo instrukcija Projektas „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-005) finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.    
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo įrankiai
     
Projekto pažangos stebėsenos įrankis

Ugdymo karjerai metodikos
Mokiniams
Tėvams

Matematinių užduočių rinkinių pavyzdžiai
Mokiniams
Mokytojams
Projektinės veiklos metodikos trumpas pristatymas
Projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-030060) finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų  
     
Utenos rajono savivaldybės pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ medžiaga
Projekto veiklų sklaida
 Utenos rajono savivaldybės pokyčio projektas „Lyderių laikas 3“  
     

Gerosios patirties sklaidos renginių medžiaga

Patirties sklaidos konferencijų medžiaga

Pradinio ugdymo 2021-01-26

Gimnazijų 2021-02-17

Mokytojų pranešimai

Motyvacinės aplinkos kūrimas pamokoje

Mokytojų pranešimai

Edukacinių aplinkų kūrimas ir pritaikymas ugdymui

Mokytojų pranešimai

Ugdymo turinio individualizavimas-pagalba kiekvienam vaikui

Pasiekimų stebėjimas ir vertinimas

Diagnostinis vertinimas

Standartizuotų testų duomenų panaudojimas mokinių mokymosi pažangai


Mokytojų parengtų metodinių priemonių aprašai, kaupiami pagal nustatytą formą

Ikimokyklinio ugdymo metodinės priemonės

Metodinių priemonių pristatymas

Metodinių priemonių kortelės (ikimokyklinis ugdymas)

IU Metodinių priemonių pristatymas (vaikų lopšelis – darželis „Želmenėlis“)

IU Metodinių priemonių pristatymas (mokykla – vaikų darželis „Eglutė“)


Renginių vaizdo medžiaga

Nuotolinių vaizdo konferencijų įrašai (kontaktinis asmuo Rita Diominienė)

Mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ renginys „Gyvasis lietuvių kalbos lobynas“


Kita naudinga medžiaga

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijos

Patirčių erdvės. Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui I knyga

Žaismė ir atradimai. Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogams

Švietimo portale emokykla patalpinta metodinė medžiaga