8 (389) 51741  
usc@usc.utena.lm.lt

Maironio g. 12
Utena, LT-28143

Brandumo mokyklai įvertinimas

BARNDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMAS ATLIEKAMAS TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PRAŠYMU

1. Vaikams, norintiems pradėti lankyti pirmąją klasę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 7 metai.

2. Vaikams, norintiems pradėti lankyti priešmokyklinę grupę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 6 metai.

 

Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 patvirtintas „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“<<<   ir   Aprašo pakeitimas <<<    nustato vaiko brandumo įvertinimo atvejus, brandumo įvertinimo procedūras, įvertinimo rezultatų panaudojimą.

 

BRANDUMO ĮVERTINIMO TVARKA:

1. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
 
2.  Būtina  išankstinė registracija.
 
3.  Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, teikia prašymą pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui.
 
4.  Atvykstant brandos įvertinimui, reikia turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją ir, jei yra, kitų specialistų pažymas.
 
5.  Vaiko brandumo įvertinimą atlieka pedagoginių psichologinių tarnybų psichologai.
 
6.  Pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos psichologas, atlikęs įvertinimą, parengia išvadą – rekomendaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl vaiko brandumo.
 
7.  Išvada - rekomendacija pateikiama ugdymo įstaigai.